Wijkrechtspraak in Tilburg-Noord

Wijkrechtspraak 1040x560

In Tilburg zijn plannen om te gaan werken met Wijkrechtspraak. De verwachting is dat hier rond de zomer van 2023 mee gestart wordt. Tot die tijd wordt er nog van alles ontwikkeld en onderzocht. 
Wijkrechtspraak Tilburg beoogt jongeren en gezinnen met multiproblematiek vroegtijdig te signaleren en te helpen. Door met een effectieve integrale aanpak en waar nodig rechtshandhaving tot duurzame oplossingen te komen voor problemen waarmee bewoners en hun omgeving kampen. (Latent) crimineel gedrag in de wijk wordt hiermee voorkomen en begrensd.

Onder regie van de rechter werken organisaties zoals de gemeente, het Openbaar Ministerie, advocatuur, reclassering, maatschappelijk werk, woningcorporaties, gemeentelijke diensten, GGZ en andere hulporganisaties samen aan zaken van de bewoners met problematiek op meerdere leefgebieden. Ze zoeken met de bewoner samen naar duurzame oplossingen.

Analysefase afgerond
In de periode van september tot en met december 2022 zijn er verschillende leerateliers georganiseerd. Samen met alle betrokken partners in het straf-, zorg- en sociaal domein is onderzocht op welke thema’s Wijkrechtspraak de grootste toegevoegde waarde kan hebben. Tijdens deze leerateliers is dieper ingegaan op mogelijke instroomcriteria en aanmeldroutes die werkbaar kunnen zijn en hoe zo goed mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkprocessen. Ook is onderzocht wat het aantal zaken is dat te verwachten is per thema.

Besluit Lokale Driehoek + rechtbank Zeeland-West-Brabant
Op 10 februari zijn de resultaten van deze analysefase voorgelegd aan de bestuurlijke opdrachtgevers (Gemeente, Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, politie en de rechtbank Zeeland-West-Brabant). Zij hebben twee belangrijke besluiten genomen.
1. Wijkrechtspraak gaat zich in Tilburg richten op de volgende thema’s:
o Schoolverzuim;
o Schulden en financiële problematiek;
o Echtscheidingsperikelen (incl. omgang en gezag);
o Veel voorkomende criminaliteit (VVC) (bijv. drugs, winkeldiefstallen, internetoplichting, huiselijk geweld) van meerderjarigen én minderjarigen, waar sprake is van onderliggende multiproblematiek.
2. Wijkrechtspraak krijgt een fysieke plek in zowel Tilburg-Noord (Heikant en Stokhasselt)
als in Tilburg-West (Wandelbos Noord en Het Zand). Naar verwachting komen er voor elke wijk op 9 dagdelen per maand zittingen. Beide wijken hebben te maken met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen met betrekking tot onderwijs, werk, armoede, veiligheid, ondermijning, wonen en gezondheid.

Locaties
Er wordt gezocht naar twee geschikte ruimtes in centrale gebouwen in zowel Tilburg-Noord als West. Het moet een gebouw zijn dat makkelijk toegankelijk is en al een gemeenschapsfunctie heeft in de wijk. Er wordt hierover in gesproken met de afdeling Vastgoed van de gemeente Tilburg en welzijnsorganisatie ContourdeTwern.

Met bewoners
Een belangrijke stap in de volgende voorbereidingsfase is het betrekken van bewoners(organisaties) in de wijken zelf. Het idee achter Wijkrechtspraak is namelijk niet dat de bewoners uit Tilburg-Noord en West een nieuw idee opgelegd krijgen, maar dat het nadrukkelijk met elkaar vormgegeven wordt.
Er gaat dan ook gesproken worden met bewoners over de aanleiding en de opzet van Wijkrechtspraak en de beoogde toegevoegde waarde voor de bewoners. Wat vinden zij? Welke behoeften of ideeën hebben ze? Wat zijn drempels of belemmeringen?

Groeibriljant
Wijkrechtspraak wordt vormgegeven als een groeibriljant. Er gaat gestart worden met de partners die willen en kunnen en er wordt klein begonnen. Werkenderwijs zullen ervaringen opgedaan worden hoe werkprocessen moeten worden aangepast en in hoeverre capaciteit moet worden op- of afgeschaald. Er is hierbij nadrukkelijk oog voor de behoeftes van de bewoners van deze wijken. Uiteraard wordt ook geluisterd naar de input van de betrokken partijen; als een proces beter, simpeler of effectiever kan, wordt dit met elkaar besproken en wanneer nodig aangepast. Op deze manier denkt men zoveel mogelijk te kunnen bereiken, zonder dat men daarbij gehinderd wordt door langdurige bureaucratische processen.

Meer informatie

Heb je een vraag of idee? Stuur een mail naar: sandra.timmermans@tilburg.nl