PoVo-ambassadrices aan de slag

POVO ambassadrices

Op donderdag 16 maart jl. hebben 8 PoVo-ambassadrices in wijkcentrum De Symfonie hun certificaat opgehaald. Na een wekenlange training zullen deze vrijwilligers zich nu in gaan zetten om ouders en kinderen te helpen met de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De deelnemers aan de training spreken verschillende talen, waardoor zoveel mogelijk ouders in hun eigen taal geadviseerd kunnen worden.

De eerste maanden van groep 8 zijn belangrijke maanden. Deze periode krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool een niveau advies. Het advies van de school is mede gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. Hoe is de schoolloopbaan verlopen? Wat ging goed en wat ging minder goed? Welke scores zijn er gehaald op de gemaakte toetsen? Hoe is de motivatie en de werkhouding? Hoe gaat het met huiswerk maken?

Wettelijk telt alleen het basisschooladvies als toelatingscriterium voor het voortgezet onderwijs.

In Tilburg en omgeving is afgesproken dat basisscholen bij voorkeur enkelvoudige adviezen afgegeven en bij wijze van uitzondering een dubbeladvies. Leerlingen met een dubbeladvies kunnen alleen geplaatst worden op een VO-school die een aanbod heeft horend bij het laagste advies;

  • de basisschool bij het schooladvies aangeeft of de betreffende leerling ondersteuning heeft gehad (Plein 013-arrangement);
  • het advies voor 1 maart door de basisschool aan de ouders van betreffende leerling wordt afgegeven;
  • ouders tijdens de jaarlijkse inschrijfavonden schriftelijk het advies met de unieke code ontvangen die nodig is voor de aanmelding/inschrijving op de gekozen VO-school;
  • uiterlijk 1 maart alle basisscholen het onderwijskundig rapport op definitief zetten;
  • aanmelden maar op één school gebeurt op 8 en 10 maart 2022;
  • indien een school geen loting toepast vindt inschrijven en aanmelden gelijktijdig plaats;
  • de wens van de ouders, opgenomen in het overdrachtsformulier, wordt bij het advies gevoegd.

Nadat er is aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs, stuurt de directeur van de basisschool een digitaal rapport naar de school voor voortgezet onderwijs. Dit rapport wordt het digitaal overdrachtsdossier (DOD, inclusief het onderwijskundig rapport) genoemd, ouders ontvangen hiervan een afschrift. In het rapport staat onder andere informatie over toetsen, werkhouding en evt. hulp of aanpassingen die een leerling nodig heeft. Tussen leerkrachten van een basisschool en leerkrachten van het voortgezet onderwijs vinden gesprekken plaats over de aangemelde leerlingen de zogenaamde "warme overdracht".

Uiteindelijk beslist het bestuur van de school voor voortgezet onderwijs of een leerling wordt toegelaten. Een school kan een leerling weigeren (bijvoorbeeld als ze niet de gevraagde 'ondersteuning' kunnen bieden), maar hiervoor moeten wel goede redenen zijn. De school is verplicht om schriftelijk aan ouders uit te leggen waarom een leerling niet wordt toegelaten en is daarnaast verplicht (in overleg met ouders) een andere school voor de leerling te zoeken. De ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen een beslissing van de school. De school moet daarna binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen, nadat de ouders en de leerling zijn gehoord.
Voor scholen met praktijkonderwijs (PrO) of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), gelden er andere regels voor de toelating. De directeuren van deze scholen kunnen hierover meer informatie geven.

Oriëntatie
Gelet op de vervolgstudie is het belangrijk dat zowel leerling als de ouders weten welke scholen voor voortgezet onderwijs in aanmerking komen. Door middel van een speciale ouderavond worden alle ouders van de leerlingen van groep 8 geïnformeerd over het voortgezet onderwijs, de toelatingseisen, de open dagen en de aanmeldprocedure.
Door het voortgezet onderwijs worden open dagen/avonden georganiseerd. Ouders en leerlingen maken kennis met het gebouw, proeven de sfeer en krijgen informatie van leraren en leerlingen.