Kringloopwinkel La Vida

Lees in je eigen taal

Bekijk het filmpje over de kringloopwinkel. Kringloopwinkel La Vida is gevestigd in de Von Suppéstraat. Tevens biedt dit filmpje een kijkje in houtwerkplaats Woodworks.